WordPress.org

Ready to get started?Download WordPress

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

Câu hỏi thường gặp khi cài đặt

1.Wordpress không làm việc? - Wordpress chỉ hoạt động khi có sự hỗ trợ của PHP và MySQL, tùy theo phiên bản mà Wordpress yêu cầu phiên bản PHP và MYSQL khác nhau.