WordPress.org

Codex

vi:Mục Lục

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.

Contents


Chuyên mục

 1. Cài Đặt
 2. Giao Diện
 3. Plugins
 4. Cơ Bản
 5. Nâng Cao
 6. Các Hàm

Tất cả các trang

 1. Bắt Đầu Với WordPress
 2. Chỉnh Sửa wp-config.php
 3. Phím Tắt
 4. Đưa WordPress Vào Thư Mục Riêng
 5. Cài Đặt Và Sửa Dụng SSH

Nâng Cao

 1. Tham Khảo Các Hàm