WordPress.org

Codex

vi:Tham Khảo Các Hàm/ ngettext

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.