WordPress.org

Codex

vi:Tham Khảo Hàm/delete option


Contents

Mô tả

Cung cấp một cách an toàn để xóa các "option" trong bảng wp_options.

Cách sử dụng

<?php delete_option($name); ?>

Ví dụ

<?php delete_option("myhack_extraction_length"); ?>

Tham số

$name
(string) (phải có) Tên của "option" muốn xóa
Mặc định: Không có