WordPress.org

Codex

vi:Thuật Ngữ

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.

Danh sách các thuật ngữ (Plugin, .htaccess, RSS,...)