WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

Câu hỏi thường gặp khi cài đặt

1.Wordpress không làm việc? - Wordpress chỉ hoạt động khi có sự hỗ trợ của PHP và MySQL, tùy theo phiên bản mà Wordpress yêu cầu phiên bản PHP và MYSQL khác nhau.