WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

Template Tags/vi:the content

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.

Mô tả

Hiển thị nội dung bài viết hiện tại. Thẻ này phải nằm trong Vòng_lặp.

Nếu thẻ <!--more--> được sử dụng trong một bài viết, thẻ the_content() sẽ chỉ hiển thị phần nội dung phía trên của <!--more-->. Thẻ the_content() đi kèm với tham số cho phép định dạng nội dung thẻ <!--more-->, hay liên kết để "đọc tiếp" phần còn lại của bài viết.

Chú ý về thẻ <!--more--> :
  • "Trước" từ "more" trong cụm <!--more--> không có khoảng trắng. Nói cách khác, <!-- more --> sẽ "không" hoạt động!
  • Thẻ <!--more--> sẽ không hoạt động, và bị lờ đi trong những Templates như single.php, nơi hiển thị đúng một bài viết.
  • Đọc Customizing the Read More để biết thêm chi tiết.

Cách sử dụng

<?php the_content 'more_link_text'strip_teaser'more_file');?>

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm get_the_content để lấy nội dung giá trị thay vì hiển thị nó trực tiếp. Ví dụ:

<?php $content get_the_content(); ?>

Please note! get_the_content will not have the following done to it and you are advised to add them until the core has been updated:

<?php
$content 
apply_filters('the_content'$content);
$content str_replace(']]>'']]&gt;'$content);
?>

Ví dụ

Designating the "More" Text

Displays the content of the post and uses "Read more..." for the more link text when the <!--more--> Quicktag is used.

<?php the_content('Read more...'); ?>

Include Title in "More"

Similar to the above example, but thanks to the_title() tag and the display parameter, it can show "Continue reading ACTUAL POST TITLE" when the <!--more--> Quicktag is used.

<?php the_content("Continue reading " . the_title('', '', false)); ?>

Overriding Archive/Single Page Behavior

If the_content() isn't working as you desire (displaying the entire story when you only want the content above the <!--more--> Quicktag, for example) you can override the behavior with global $more.

<?php 
// Declare global $more, before the loop.
global $more;
?>
<?php
// Display content above the more tag
$more = 0;
the_content("More...");
?>

Alternatively, if you need to display all of the content:

<?php 
// Declare global $more, before the loop.
global $more;
?>
<?php
// Display all content, including text below more
$more = 1;
the_content();
?>

note: in my case I had to set $more=0; INSIDE the loop for it to work.

Parameters

more_link_text 
(string) The link text to display for the "more" link. Defaults to '(more...)'.
strip_teaser 
(boolean) Should the text before the "more" link be hidden (TRUE) or displayed (FALSE). Defaults to FALSE.
more_file 
(string) File the "more" link points to. Defaults to the current file. (V2.0: Currently the 'more_file' parameter doesn't work).

Related

See also index of Function Reference and index of Template Tags.