WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

fa:APIهای وردپرس

API رابط برنامه نویسی می باشد که بخش های مهمی از توسعه دهنده ها با استفاده از این رابط ها می توانند بخش های مختلف را توسعه و اضافه کنند همچنین این ها جزو هسته اصلی وردپرس هستند که در حقیقت وردپرس با مجموعه این برنامه ساخته شده است.