WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

mk:Виџетизирање

Во македонската верзија на WordPress: Елементи = Виџети

Што е виџетизирање?

Виџетизирање е псевдо збор кој го објаснува процесот на имплементирање на виџети и секција со виџети во темите.

Како да регистрирате секција за виџети

Следниот код треба да биде додаден во functions.php на вашата тема:

<?php
/**
 * Register our sidebars and widgetized areas.
 *
 */
function arphabet_widgets_init() {

	register_sidebar( array(
		'name' => 'Home right sidebar',
		'id' => 'home_right_1',
		'before_widget' => '<div>',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
		'after_title' => '</h2>',
	) );
}
add_action( 'widgets_init', 'arphabet_widgets_init' );
?>

Како да прикажете виџети и секција на виџети

Фрлете поглед на Widgets API за да научите како со програмирање да ги прикажете виџетите и секциите со виџети.

Доколку не сте програмер, страницата WordPress виџети може да ви помогне.

Имам тема со повеќе странични ленти. Како да ги направам динамички?

Наместо користење на register_sidebar(), потребно е да ја користите функцијата register_sidebars(n), каде што n е бројот на странични ленти. Потоа, соодветниот број поставете го во dynamic_sidebar() функцијата. (Постојат неколку начини на користење на овие функции)

На вашите странични ленти можете да им ставте и имиња, наместо броеви, што ви нуди секогаш да одржувате различно множество на зачувани странични ленти. Доколку сакате да знаете повеќе за овој додаток, прочитете го API-то.

Поврзано

Sidebars: is_active_sidebar(), is_dynamic_sidebar(), dynamic_sidebar(), register_sidebars(), register_sidebar(), unregister_sidebar(), wp_register_sidebar_widget(), wp_unregister_sidebar_widget(), wp_get_sidebars_widgets(), wp_set_sidebars_widgets()

Widgets: is_active_widget(), the_widget(), register_widget(), unregister_widget(), wp_register_widget_control(), wp_unregister_widget_control(), wp_convert_widget_settings(), wp_get_widget_defaults(), wp_widget_description()