WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

mk:Посебни Полиња

Посебните Полиња во Wordpress, превземаат дополнителна улога и се многу корисни. Тие можат да се служат за све, со малку импровизација.

Кодот што треба да го внесете во изгледот:

<?php $key="мојоткод"; echo get_post_meta($post->ID, $key, true); ?>

Како да го активирам? Dashboard > New Post > Custom Fields > мојоткод

Со внесување на мојоткод или ваш избран код, наместо кодот горе се појавува валута која ја внесувате вие во посебното поле.