WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

mk:Функција: get header

Опис

Ја вклучува датотеката header.php од вашата тема. Доколку постои и посебно име за заглавјето, пример header-{име}.php истото ќе биде вклучено.

Доколку темата не содржи header.php датотека, тогаш ќе биде вметнато заглавјето од стандардната тема кое се наоѓа во wp-includes/theme-compat/header.php.

Користење

<?php get_header$name ); ?>

Параметри

$name
(string) (optional) Ја повикува датотеката header-name.php.
Default: None

Примери

Едноставна 404 страница

Кодот подолу е едноставен пример за нацрт за 404 грешка кој треба да биде вметнат во 404.php датотеката на вашата тема.

<?php get_header(); ?>
<h2>Грешка 404 - Страницата не е пронајдена</h2>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Повеќе заглавја

Различно заглавје за различни страници.

<?php
if ( is_home() ) :
	get_header( 'home' );
elseif ( is_404() ) :
	get_header( '404' );
else :
	get_header();
endif;
?>

Имињата на заглавјата за почетната и 404 страницата треба да се наоѓаат во header-home.php и header-404.php, соодветно.

Забелешки

Лог на промени

  • Од: 1.5.0
  • 2.7.0 : Додаден е параметарот 'name'.

Изворна датотека

get_header() се наоѓа во wp-includes/general-template.php.

Поврзано

Include Tags

See also index of Function Reference and index of Template Tags.