WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Pod-panel Vzhľad:Menu

Vzhľad → Menu

Pod- panel Vzhľad:Menu je dostupný od Verzie 3.0. Aby ste mohli použiť Vlastné navigačné menu namiesto prednastaveného menu vašej témy, podpora pre túto funkciu musí byť zaregistrovaná v súbore témy functions.php .

Appearance Menus SubPanel

Nastavenie zobrazenia

„Nastavenie zobrazenia“ vám umožňujú vybrať si, ktoré moduly budú alebo nebudú zobrazené v danom pod -panele. Kliknutie na tab „Nastavenie zobrazenia“ vám zobrazí list dostupných modulov a možností, vedľa každého je zaškrtávacie políčko. Zaškrtnite políčka pre každý modul alebo vyberte možnosti, pri ktorých chcete, aby sa zobrazili, alebo odškrknite, ak nechcete, aby sa daný modul zobrazil. Kliknite na tab „Nastavenie zobrazenia“ znovu, aby sa zatvoril.

Rozšírenie, zúženie, a usporiadanie modulov

Moduly, ako napríklad príspevky, môžu byť rozšírené alebo zúžené, kliknutím na lištu modulu.

Okrem toho sa tieto moduly dajú presúvať posunutím kurzoru myši na lištu modulu. Kurzor sa zmení na štyri šípky, podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte modul, tam kde ho chcete mať umiestnený, potom uvoľnite tlačidlo myši.

Vytvorenie menu

Pre vytvorenie nového vlastného menu, kliknite na +, pomenujte menu a kliknite na tlačidlo Vytvorte menu.

Poznámka: Ak daná téma nepodporuje vlastné menu, zobrazí sa správa „Daná téma nepodporuje prirodzene vlastné menu. Môžete však použiť widget „Vlastné menu“, aby ste pridali akékoľvek menu, ktoré ste vytvorili do bočného panelu témy.“, ktorá vás informuje o možnosti pridania vlastných menu s pomocou widgetu.

Môžete tiež vytvoriť viaceré menu. Ak vaša téma podporuje viac ako jedno menu, môžete si zvoliť, ktoré vlastné menu bude asociované s ktorými modulmi. Môžete tiež použiť „Vlastné menu“ a zároveň widget „Vlastné menu“.

Keď je menu vytvorené, zobrazia sa tieto možnosti:

Zmazať menu 
Kliknite na tento odkaz pre zmazanie menu. Zmazanie tiež vymaže položky menu.
Automaticky pridať nové stránky najvyššej úrovne
Keď zaškrtnete toto pole, vždy keď je vytvorená nová stránka najvyššej úrovne, bude automaticky pridaná do menu.
Uložiť menu 
Kliknite na toto tlačidlo pre uloženie menu.

Pridanie položiek menu

Po vytvorení menu je možné do neho pridávať položky. Vyberte položky ako prispôsobené odkazy, články a kategórie z ľavého stĺpca, aby ste ich pridali do menu. Ak ste vytvorili vlastné typy príspevkov alebo vlastné taxonómie, tiež ich môžete pridať do menu. V prípade, že sa vaše vlastné typy príspevkov alebo taxonómie nezobrazia, nahliadnite do nastavení zobrazenia, aby ste sa uistili, že je nastavené ich zobrazenie.

Po tom, ako boli položky pridané do menu, presuňte ich tak, aby boli v poradí, ktoré chcete. Môžete tiež kliknúť na každú položku, aby sa zobrazili doplnkové možnosti konfigurácie. Okrem toho je možné taktiež presunúť položku mierne doprava, aby ste vytvorili pod-menu, a vytvoríte tak menu s hierarchiou. Pri presúvaní lišty s položkou sa zobrazí vyznačená pozícia. Keď skončíte s prípravou vášho vlastného menu, nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Uložiť menu“.

Môžete špecifikovať rôzne navigačné označenie pre položky menu a iné atribúty. Ďalším spôsobom je vytvorenie viacerých menu. Ak vaša téma podporuje viac ako jedno menu, môžete si zvoliť, ktoré vlastné menu bude asociované s ktorými modulmi. Taktiež sa dá použiť „Vlastné menu“ a zároveň widget „Vlastné menu“.

Na nasledujúcom obrázku je príklad zobrazenia položky About hirarchicky pod položkou Home.

Appearance Menus - Maintaining a Menu


Umiestnenia v téme

Umiestnenia v téme umožňujú zadefinovať polohu vášho menu. WordPress Twenty Seventeen theme podporuje len jednu pozíciu menu, takže je zobrazená správa 'Vaša téma podporuje 1 menu. Vyberte, na ktorom mieste sa príslušné menu zobrazí.. (Ak ste do vašej témy pridali podporu pre If you have added support for viac navigačných menu, zobrazia sa viaceré menu na výber).

Pozícia 
Z vysúvacieho okna, vyberte menu, ktoré bude na pozícii zadefinovanej ako primárna pozícia (Primary Location).
Uložiť 
Kliknite pre uloženie vybranej pozície.

Prispôsobené odkazy

Prispôsobené odkazy sú vami definované odkazy, ktoré sa nehodia do iných typov položiek menu.

URL
Vložte URL vlastného odkazu.
Označenie
Vložte označenie popisujúce URL vlastného odkazu.
Pridať do menu
Kliknite a toto tlačidlo, aby ste pridali túto položku do menu.

Keď je položka pridaná do menu, zobrazí sa vpravo s označením, slovom Vlastné a šípkou, ktorá otvára konfiguračné menu. Tu môžete zmeniť URL, označenie alebo aj vymazať prispôsobený odkaz z menu.

Články

Do menu môžu byť pridané aj odkazy na konkrétne články. Tri lišty: Najnovšie, Zobraziť všetko, a Hľadať, určujú, ktoré články sa zobrazia pre výber ako položky menu.

Zaškrtávacie pole
Zaškrtnite pole pri položke, aby ste ju pridali do menu.
Vybrať všetko
Zaškrtnú sa všetky položky. Ak kliknete na tento odkaz znovu, položky sa odškrtnú.
Pridať do menu
Kliknite a toto tlačidlo, aby ste pridali vybrané položky do menu.

Stránky

Do menu môžu byť pridané aj odkazy na konkrétne stránky. Tri lišty: Najnovšie, Zobraziť všetko, a Hľadať, určujú, ktoré príspevky sa zobrazia pre výber ako položky menu. V lište Zobraziť všetko je aj položka „Domov“, ktorú tiež môžete pridať do menu. Možnosti Zaškrtávacie pole, Vybrať všetko, a Pridať do menu sú tiež prítomné v tomto module, tak ako sú popísané v sekcii články.

Kategórie

Do menu môžu byť pridané tiež kategórie. Tri lišty: Najnovšie, Zobraziť všetko, a Hľadať, určujú, ktoré kategórie sa zobrazia pre výber ako položky menu. Zoznam kategórií na výber sa nezobrazí v žiadnom poradí, aj keď sa to môže zmeniť v budúcich verziách WordPress. Možnosti Zaškrtávacie pole, Vybrať všetko, a Pridať do menu sú tiež prítomné v tomto module, tak ako sú popísané v sekcii články.

Značky príspevkov

Do menu môžete pridať tiež značky. Tri lišty: Najnovšie, Zobraziť všetko, a Hľadať, určujú, ktoré kategórie sa zobrazia pre výber ako položky menu. Možnosti Zaškrtávacie pole, Vybrať všetko, a Pridať do menu sú tiež prítomné v tomto module, tak ako sú popísané v sekcii články.

Vlastné typy príspevkov a taxonómie

Ak ste pridali vlastné typy príspevkov a taxonómie, tieto položky je tiež možné pridať do položiek menu. V prípade, že sa vaše vlastné typy príspevkov a taxonómie nezobrazujú, skontrolujte nastavenie zobrazenia. Možnosti pri každom vlastnom type príspevku a taxonómii sú totožné s tými, ktoré boli použité pri článkoch, stránkach, kategóriách a značkách.

Usporiadanie, konfigurácia, a vymazanie položiek menu

Keď je položka v menu, je možné meniť jej usporiadanie. Presuňte kurzor myši na lištu modulu. Kurzor sa zmení na štyri šípky, podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte modul tam, kde ho chcete mať umiestnený. Potom uvolnite tlačidlo myši. Pamätajte, že môžete presunúť položku menu len mierne vpravo od položky nad ňou pre vytvorenie hierarchického (rodič/dieťa) vzťahu v menu.

Každá položka menu má konfiguračnú šípku na pravej strane lišty položky, ktorá otvára konfiguračné menu. Kliknutie na šípku opakovane zatvorí konfiguračné menu. Ak nevidíte možnosti Cieľ odkazu, CSS triedy, Xhtml Friends Network (XFN) a Popis, v lište Nastavenie zobrazenia zaškrtnite zobrazenie týchto možností.

Potom sú možnosti konfigurácie nasledovné:

Navigačný štítok 
Označenie pre túto konkrétnu položku menu.
Atribút titulku 
Atribút použitý pri zobrazení označenia.
Cieľ odkazu 
Vyberte "V rovnakom okne alebo na záložke" alebo "V novom okne alebo na záložke".
CSS triedy 
Voliteľné CSS triedy pre túto položku menu.
Xhtml Friends Network (XFN) 
Povoľuje automatickú generáciu XFN atribútov, takže môžete ukázať v akom ste vzťahu k autorom/majiteľom stránky na ktorú odkazujete. Pozrite vzťahy odkazov pre podrobnosti.
Popis 
Popis pre tento odkaz. Ak to daná téma podporuje, popis bude zobrazený v menu.
Originál 
Odkaz na pôvodný zdroj položky menu (napr. napríklad odkaz na článok alebo stránku).
Odstrániť 
Odstráni túto položku menu z menu.
Zrušiť 
Zruší konfiguráciu položky menu.

Pridanie podpory menu do témy

WordPress Twenty Seventeen theme podporuje navigačné menu. Ak vaša téma nepodporuje funkciu vlastného menu, môžete to urobiť vy pridaním vhodného kódu do vášho súboru témy function.php. Pre pridanie menu do témy pozri:

Changelog

  • 3.0 : New SubPanel


Späť na Administration Panels.