WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/wp list categories

Açıklama

Kategori listesini bağlantı halinde gösterir.Kategori bağlantısına tıklandığı zaman, o Kategori içindeki tüm yazılar Tema Hiyerarşisi kuralları'nda belirtilen uygun Kategori Teması'na göre görüntülenecektir.


NOT: wp_list_categories() Wordpress 2.1'de değiştirilen iki tema etiketi ile aynı şekilde çalışır, list_cats() ve wp_list_cats() (her ikisi de kullanım dışıdır).

Eğer sonuçları biçimlendirmeyen bir fonksiyona ihtiyaç duyarsanız,get_categories() etiketini deneyin.

Kullanım

 <?php wp_list_categories$args ); ?> 

Varsayılan Kullanım

<?php $args = array(
	'show_option_all'  => '',
	'orderby'      => 'name',
	'order'       => 'ASC',
	'style'       => 'list',
	'show_count'     => 0,
	'hide_empty'     => 1,
	'use_desc_for_title' => 1,
	'child_of'      => 0,
	'feed'        => '',
	'feed_type'     => '',
	'feed_image'     => '',
	'exclude'      => '',
	'exclude_tree'    => '',
	'include'      => '',
	'hierarchical'    => 1,
	'title_li'      => __( 'Categories' ),
	'show_option_none'  => __('No categories'),
	'number'       => null,
	'echo'        => 1,
	'depth'       => 0,
	'current_category'  => 0,
	'pad_counts'     => 0,
	'taxonomy'      => 'category',
	'walker'       => null
); ?>

Varsayılan olarak kullanıldığında, :

 • Tüm kategoriler bağlantısı yoktur
 • Kategoriler, kategori adına göre artan sırada gösterilir
 • Düzensiz liste şeklinde gösterilir (unordered list)
 • Yazı sayısı gösterilmez
 • Sadece yazı bulunan kategoriler gösterilir
 • Kategori açıklaması başlık özniteliği olarak gösterilir
 • Herhangi bir Kategorinin alt kategorisi ile sınırlı değildir
 • Feed veya feed görüntüsü kullanılmaz
 • Tüm kategoriler içerilir
 • Aktif Kategori 'current-cat' CSS sınıf-soneki ile gösterilir
 • Kategoriler hiyerarşik düzende gösterilir
 • Kategori ismi listenin başlığı olarak gösterilir
 • (!!!!!)No SQL LIMIT is imposed ('number' => 0 is not shown above)
 • Kategorileri görüntüler
 • Derinlik sınırı yoktur
 • Tüm kategoriler.
 • (!!!!)The list is rendered using a new walker object of the the Walker_Category class

Parametreler

show_option_all 
(string) Boş bırakılmazsa ve stil list olarak belirtilmişse tüm kategorilere ait bir bağlantı görüntülenir.Varsayılan olarak tüm kategorilere bağlantı görüntülenmez.
orderby 
(string) Kategorileri alfabetik ,kategori ID'sine göre, veya kategorideki yazı sayısına göre sıralar. Geçerli değerler:
 • ID
 • name - Varsayılan
 • slug
 • count
 • term_group
order 
(string) Kategorilerin sıralama süzeni (azalan veya artan düzende). Varsayılan değer artan düzende dir. Geçerli değerler:
 • ASC - Varsayılan
 • DESC
style 
(string) Kategori liste düzeni. list değeri kategorileri liste halinde görüntüler.none değeri özel bir görüntüleme metodu içermez (liste elemanları <br> etiketleri ile ayrılır). Varsayılan olarak list değeri alır (düzensiz liste şeklinde düzenlenir). Daha fazlası için [[Template_Tags/wp_list_categories#Kategori_Listesini_Stilize_Etme|stil bölümü]'ne bakın. Geçerli değerler:
 • list - Varsayılan
 • none
show_count 
(boolean) Her kategori için mevcut yazı sayısını gösterir. Varsayılan değer false (yazı sayılarını gösterme). Geçerli değerler:
 • 1 (True)
 • 0 (False) - Varsayılan
hide_empty 
(boolean) Yazısı olmayan kategorileri gizler. Varsayılan değer true (boş kategorileri gizle). Geçerli değerler:
 • 1 (True) - Varsayılan
 • 0 (False)
use_desc_for_title 
(boolean) Oluşturulan bağlantıların title özniteliğine kategorinin açıklamasının eklenip eklenmeyeceğini belirler.(i.e. <a title="<em>Kategori Açıklaması</em>" href="...). Varsayılan değer true (kategori açıklaması ekle). Geçerli değerler:
 • 1 (True) - Varsayılan
 • 0 (False)
child_of 
(integer) Sadece belirtilen kategorinin alt kategorisi olan kategorileri görüntüler. Varsayılan değer bulunmamaktadır.
feed 
(string) Her kategorideki rss-2feed için bağlantı oluşturur ve bağlantı metnini gösterir. Varsayılan olarak metin ve bağlantı bulunmaz.
feed_type 
(string)
feed_image 
(string) Her kategorideki rss-2 feed için bağlantı görevi gören görüntü (genellikle rss ikonu) oluşturur. Bu parametre feed parametresini geçersiz kılar. Varsayılan değer bulunmamaktadır.
exclude 
(string) Bir veya daha fazla kategoriyi hariç tutar. Bu parametrede kategori id'leri kullanılabilir. Kategoriler arası , kullanılır. include parametresi boş olmalıdır.Örneğe bakınız.
exclude_tree 
(string) Kategori ağacını hariç tutar. Bu parametrede kategori id'leri kullanılabilir. Kategoriler arası (,) kullanılır. include parametresi boş olmalıdır. Eğer hierarchical parametresi true ise exclude_tree yerine exclude kullanmak gerekir. Bu parametre Version 2.7.1'da eklenmiştir.
include 
(string) Sadece belirtilmiş kategori id'lerine sahip kategoriler görüntülenir. Kategoriler arası , kullanılır. Örneğe bakınız.
hierarchical 
(boolean) Alt kategorileri iç içe geçmiş liste halinde veya inline olarak görüntüler. Varsayılan değer true (alt kategorileri görüntüle). Geçerli değerler:
 • 1 (True) - Varsayılan
 • 0 (False)
title_li 
(string) Listenin başlığını düzenler. Varsayılan değeri "Kategoriler". Bu parametre var ancak değer belirtilmemişse başlık görüntülenmeyecektir. Örneklere bakınız.
number 
(integer) Görüntülenecek kategori sayısını düzenler. SQL LIMIT değerinin tanımlanmasını sağlar.
echo 
(boolean) Sonucu görüntüler veya değişkene atar. Varsayılan değer true (Kategorileri düzenli şekilde görüntüler). Bu parametre Version 2.3'te eklenmiştir. Geçerli değerler:
 • 1 (True) - Varsayılan
 • 0 (False)
depth 
(integer) Bu parametre Kategori hiyerarşisinde kaç katmanın listeye dahil edileceğini kontrol eder. Varsayılan değer 0 (bütün kategorileri ve alt kategorilerini görüntüle). Bu parametre Version 2.5'te eklendi.
 • 0 - Bütün kategoriler ve alt kategoriler (Varsayılan).
 • -1 - Bütün kategoriler yatay düzende görüntülenir (paragrafbaşı oluşturulmaz).(hierarchical parametresini geçersiz kılar).
 • 1 - Sadece en üst katman Kategorileri gösterir
 • n - n (tam sayı) değeri kadar katman aşağıyı görüntüler
current_category 
(integer) Kategori arşiv sayfalarında olmayan wp_list_categories kullanımında 'current-cat' ekinin görünmesine izin verir.Normalde 'current-cat' sadece kategori arşiv sayfaları için ayarlıdır. Eğer başka bir kullanımınız varsa veya farklı bir kategoriyi öne çıkarmak isterseniz, bu parametre fonksiyonun aktif olan kategoriyi göstermesini geçersiz kılar. Bu parametre Version 2.6'da eklenmiştir.
pad_counts 
(boolean) Bağlantı veya yazı sayılarını alt kategorileri de ekleyerek hesaplar. Eğer 'show_counts' ve 'hierarchical' parametrelerinin değerleri 'true' ise bu parametre de otomatik olarak 'true' olur. Bu parametre Version 2.9'da eklenmiştir. Geçerli değerler:
 • 1 (true)
 • 0 (false) - Varsayılan
taxonomy 
(string) Görüntülenecek taxonomy.

Bu parametre Version 3.0'da eklenmiştir. Geçerli değerler:

 • category - Varsayılan
 • taxonomy - veya herhangi bir kayıtlı taxonomy
walker 
(object) Walker class to render the list with. Valid values:
 • object - an instance of a class that extends either Walker_Category or Walker

Örnekler

Kategorileri Dahil Etme veya Hariç Tutma

Kategorileri alfabetik olarak sıralamak ve sadece 16, 3, 9 ve 5 ID numaralı kategorilerini görüntülemek için şu kodu kullanabilirsiniz:

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&include=3,5,9,16'); ?> 
</ul>

Bu örnek kategorileri isme göre sıralar, her kategorinin yazı sayısını görüntüler ve 10 ID numaralı kategoriyi hariç tutar.

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&exclude=10'); ?> 
</ul>

Liste Başlığını Görüntüleme veya Gizleme

title_li parametresi wp_list_categories tarafından oluşturulan kategori başlığını gösterir veya gizler. Liste başlığı olarak "Kategoriler" görüntülenir. Eğer parametre boş değere ayarlanmışsa, başlık gösterilmez. Bu örnek kategori ID numarası 4 ve 7 olan kategorileri hariç tutar ve başlığı göstermez:

<ul>
<?php wp_list_categories('exclude=4,7&title_li='); ?>
</ul>

Bu örnekte sadece ID numarası 9, 5, ve 23 olan kategoriler dahil edilmiş ve başlık metni "Poetry" ve başlık stili <h2> olarak belirtilmiştir:

<ul>
<?php wp_list_categories('include=5,9,23&title_li=<h2>' . __('Poetry') . '</h2>' ); ?> 
</ul>

Sadece Bir Kategorinin Alt Kategorilerini Gösterme

Sıradaki örnek kod sadece 8 ID numaralı kategorinin alt kategorilerini ID numarasına göre sıralar;her kategori için yazı sayısını gösterir ve kategori açıklamasını title özniteliğine eklemez.Not: Eğer ana kategoride yazı bulunmuyorsa, ana kategori gösterilmez.

<ul> 
<?php wp_list_categories('orderby=id&show_count=1&use_desc_for_title=0&child_of=8'); ?>
</ul>

Kategori Sayımından Parantezi Kaldırma

show_count=1 iken, her kategori sayımı parantez ile çevrilidir. Wordpress çekirdek dosyalarını düzenlemeden parantezi kaldırmak için sıradaki kodu kullanın.

<?php
$variable = wp_list_categories('echo=0&show_count=1&title_li=<h2>Categories</h2>');
$variable = preg_replace('~\((\d+)\)(?=\s*+<)~', '$1', $variable);
echo $variable;
?>

Kategorileri RSS Feed Bağlantılarıyla Görüntüleme

Sıradaki örnek kategori bağlantılarını isme göre sıralar, kategorinin yazı sayısını gösterir ve her kategori içi RSS Feed bağlantılarını görüntüler.

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&feed=RSS'); ?>
</ul>

RSS bağlantısını feed ikonu ile değiştirmek için, şunu yazabilirsiniz:

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&feed_image=/images/rss.gif'); ?>
</ul>

Display Terms in a custom taxonomy

With Version 3.0 the taxonomy parameter was added to enable wp_list_categories() function to list Custom Taxonomies. This example list the terms in the taxonomy genre:

<?php 
//list terms in a given taxonomy using wp_list_categories (also useful as a widget if using a PHP Code plugin)

$taxonomy   = 'genre';
$orderby   = 'name'; 
$show_count  = 0;   // 1 for yes, 0 for no
$pad_counts  = 0;   // 1 for yes, 0 for no
$hierarchical = 1;   // 1 for yes, 0 for no
$title    = '';

$args = array(
 'taxonomy'   => $taxonomy,
 'orderby'   => $orderby,
 'show_count'  => $show_count,
 'pad_counts'  => $pad_counts,
 'hierarchical' => $hierarchical,
 'title_li'   => $title
);
?>

<ul>
<?php wp_list_categories( $args ); ?>
</ul>

Yazıya Bağlı Kategorileri Görüntüleme

Ana-alt kategori ilişkisi ile sıralanmış yazıların kategorilerini görüntüler.Kategorileri isme göre sıralayan get_the_category_list() fonksiyonuna benzerlik gösterir.Bu örnek döngü(loop) içinde kullanılmalıdır.

<?php
// get the category IDs assigned to post
$categories = wp_get_post_categories( $post->ID, array( 'fields' => 'ids' ) );
// separator between links
$separator = ', ';

if ( $categories ) {

	$cat_ids = implode( ',' , $categories );
	$cats = wp_list_categories( 'title_li=&style=none&echo=0&include=' . $cat_ids );
	$cats = rtrim( trim( str_replace( '<br />', $separator, $cats ) ), $separator );
	
	// display post categories
	echo $cats;
}
?>

Kategori Listesini Stilize Etme

Varsayılan olarak, wp_list_categories() "Kategoriler" başlıklı, tekil liste elemanları (li) olan iç içe geçmiş düzensiz listeler (ul) oluşturur.

title_li parametresini boş eleman haline getirerek en dıştaki elemanı veya listeyi gizleyebilirsiniz. Çıktıyı düzenli (ol) veya düzensiz liste haline getirebilirsiniz. (örneklere bakınız). Eğer liste oluşturmak istemiyorsanız style parametresinin değerini none yapabilirsiniz.

Çıktıyı şu CSS seçicileri ile şekillendirebilirsiniz :

 li.categories { ... } /* en dıştaki liste elemanı */
 li.cat-item { ... }
 li.cat-item-7 { ... } /* #7 ID numaralı kategori, vb. */
 li.current-cat { ... }
 li.current-cat-parent { ... }
 ul.children { ... }

Log Kayıtları

 • Since: 2.1.0
 • 2.3.0 : echo parametresi eklendi.
 • 2.5.0 : depth parametresi eklendi.
 • 2.6.0 : current_category parametresi eklendi.
 • 2.7.1 : exclude_tree parametresi eklendi.
 • 2.9.0 : pad_counts parametresi eklendi.
 • 3.0.0 : taxonomy parametresi eklendi.
 • 3.4.0 : show_last_update parametresi çıkarıldı.

Kaynak Dosya

wp_list_categories() bulunduğu dosya wp-includes/category-template.php.

Çeviri

GKY

İlgili

, get_categories

List & Dropdown Functions

See also index of Function Reference and index of Template Tags.