WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

vi:Giao Diện/the content

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.

Mô tả

Hiển thị bài viết hiện tại của bạn, trong quá khứ, tương lai. Bằng cách sử dụng một giao diện. Thẻ này phải nằm trong The_Loop.

nếu quicktag <!--more--> được sử dụng thì ngay tại vị trí đó, bài viết sẽ bị cắt cho các phần trích dẫn, thẻ the_content() sẽ chỉ hiển thị các đoạn trích dẫn của bài viết trang đó <!--more--> tại vị trí quicktag trang không đánh số (0)và không có link tới nó tại mặc định permalink của trang và bài viết. Theo thiết kế, thẻ the_content() bao gồm một tham số định dạng trước <!--more--> Nội dung cà tìm kiếm, với việc tạo link gắn với "continue reading" để xem tất cả nội dung bài.

Lưu ý điều này <!--more--> :
  • Không có một khoảng trắng nào được chấp nhận trong trước và "nhiều" hơn trong thẻ <!--more--> quicktag. Nói cách khác <!-- more --> sẽ không làm việc!
  • The <!--more--> quicktag sẽ được bỏ qua trong single.php Templates, chẳng hạn nhưsingle.php, chỉ có một bài hiển thị.
  • đọc Tùy chỉnh thêm để biết rõ thông tin.


--> được dịch bởi Hoàng Huynh (http://hoanghuynh.net) nếu có sai sót gì, anh em vui lòng sửa lại giùm mình!

Cách dùng

<?php the_content('more_link_text'strip_teaser'more_file'); ?>

Alternatively, you may use get_the_content to return the content value instead of outputting it directly. Example:

<?php $content get_the_content(); ?>

Please note! get_the_content will not have the following done to it and you are advised to add them until the core has been updated:

<?php
$content 
apply_filters('the_content'$content);
$content str_replace(']]>'']]&gt;'$content);
?>

Ví dụ

Designating the "More" Text

Displays the content of the post and uses "Read more..." for the more link text when the <!--more--> Quicktag is used.

<?php the_content('Read more...'); ?>

Include Title in "More"

Similar to the above example, but thanks to the_title() tag and the display parameter, it can show "Continue reading ACTUAL POST TITLE" when the <!--more--> Quicktag is used.

<?php the_content("Continue reading " . the_title('', '', false)); ?>

Overriding Archive/Single Page Behavior

If the_content() isn't working as you desire (displaying the entire story when you only want the content above the <!--more--> Quicktag, for example) you can override the behavior with global $more.

<?php 
// Declare global $more, before the loop.
global $more;
?>
<?php
// Display content above the more tag
$more = 0;
the_content("More...");
?>

Alternatively, if you need to display all of the content:

<?php 
// Declare global $more, before the loop.
global $more;
?>
<?php
// Display all content, including text below more
$more = 1;
the_content();
?>

note: in my case I had to set $more=0; INSIDE the loop for it to work.

Parameters

more_link_text 
(string) The link text to display for the "more" link. Defaults to '(more...)'.
strip_teaser 
(boolean) Should the text before the "more" link be hidden (TRUE) or displayed (FALSE). Defaults to FALSE.
more_file 
(string) File the "more" link points to. Defaults to the current file. (V2.0: Currently the 'more_file' parameter doesn't work).

Related

See also index of Function Reference and index of Template Tags.